Privatlivspolitik

Herlufholms persondatapolitik og cookieinformation

Herlufsholm Skole og Gods bestræber sig på at gøre din oplevelse på vores hjemmesider så interaktiv, relevant og brugervenlig som mulig. Det gør vi blandt andet ved at benytte cookies eller lignende teknologier, der lagrer oplysninger om dit besøg på vores websted.

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus. For eksempel kan cookies anvendes til at vise, om du har besøgt vores hjemmeside tidligere, og til at identificere, hvilke dele af vores hjemmeside, du muligvis er mest interesseret i.

Du kan i de fleste browsere ændre på indstillingerne for, hvilke cookies, der kan lagres på din computer.
Læs mere her: http://minecookies.org/cookiehandtering/

Hvad bruger Herlufsholm cookies til?
På vores hjemmeside benytter vi cookies til at forbedre dit besøg. Vi bruger det, der kaldes tredjepart-cookies, fordi vi gennem værktøjer som Google Analytics sporer og analyserer dit besøg. Der er i den forbindelse tale om ikke-personlige oplysninger, men derimod en interesse i det online fodspor, du efterlader, når du bevæger dig rundt online.

Personlige oplysninger
I forbindelse med din aktivitet på vores hjemmeside kan du via kontaktformular, tilmeldingsformular og donationer indtaste personlige oplysninger. Vi indsamler aldrig personhenførbare oplysninger uden, at du selv har givet os disse oplysninger ved at indtaste og sende dem via vores hjemmeside. Disse oplysninger bruges til at besvare din henvendelse, oprette dig som bruger eller donator.

Retningslinjer for behandling af dine personlige oplysninger
Når du bruger en kontaktformular til at lave en forespørgsel indsender du dit navn og dine kontaktinformationer. Dette gør vi for at kunne behandle din henvendelse, og dine personlige oplysninger bliver kun delt med de personer tilknyttet Herlufsholm, som er relevante for besvarelsen.

Benytter du vores tilmeldingsformular, skal du vide, at vi behandler disse informationer som personlige oplysninger. Når du indsender dine oplysninger, sendes de til vores alumniansvarlige medarbejdere og ved tilmelding til Herlovianersamfundet ligeledes til deres listefører. Vores alumniansvarlige medarbejdere behandler dine oplysninger i forhold til at oprette dig som medlem. Det indebærer, at dit navn og kontaktoplysninger deles med alumninetværkets øvrige brugere.

Beskyttelse af dine personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for "sidst opdateret" nederst på siden.

Dine rettigheder og accept
Du samtykker til ovenstående retningslinjer, når du besøger vores hjemmeside.

Som besøgende og ansøger har du til enhver tid ret til at trække din samtykke tilbage, få indsigt i de data, vi har om dig og bede os om at rette eller slette data. Det gør du ved at kontakte vores IT chef Pierre Damgaard Rømer på tlf. 55 75 35 52 eller mail til pdr@herlufsholm.dk.

Mere information vedrørende persondata kan findes hos den nationale databeskyttelsesmyndighed Datatilsynet.

Senest opdateret d. 17. maj 2018

//

Herlufsholm's personal data protection policy and cookie information

Herlufsholm Skole and Gods strives to make your experience on our website as interactive, relevant and user friendly as possible.  We do that by, among other things, using cookies or similar technologies that store information about your visit to our website.

What is a cookie?
A cookie is a small text file that is stored on your browser in order to recognize your computer on subsequent visits.  No personal information is stored in our cookies, and they cannot carry viruses. Cookies may, for instance, be used to show if you have visited our website before and to identify which parts of our website you are likely to be most interested in.

In most browsers you can change the settings for the kind of cookies that can be stored on your computer. 
Read more here:  http://minecookies.org/cookiehandtering/

What does Herlufsholm use cookies for?
We use cookies on our website to enhance your visit.  We use what is called third-party cookies because we track and analyze your visit through Google Analytics.  For this purpose we use non-personal information since the only aim is to track the digital footprint you leave when you move around on the site.

Personal information
In connection with your activity on our website, it is possible for you to submit personal information on contact, registration and donation forms.  We never collect personal data except when you have given us this information yourself by typing it and sending it to our website. This information is used to answer your inquiry, to create your user profile or complete your donation.

Guidelines for management of your personal information
When you use a form to make an inquiry, you submit your name and contact information. We collect this information in order to be able to process your inquiry, and your personal data will only be shared with the people at Herlufsholm who are relevant to the answer.

If you use our registration form, you need to know that we treat this information as personal data. When you submit this information, it is sent directly to the alumni staff - and if you register for Herlovianersamfundet also to their registration coordinator. Our alumni staff will process your information according to its intended purpose. This includes sharing your name, occupation and contact information with all alumni network users.  

Protection of your personal information
According to the Act on Processing of Personal Data, your personal information must be stored securely and confidentially.  We save your personal information on computers with limited access that are located in controlled facilities, and our safety procedures are under constant review in order to ensure that our customer data is handled responsibly with constant focus on your rights as a user. However, we cannot guarantee 100 percent security for data transfers over the internet. This means that there may be a risk that others gain unauthorized access to information when data is sent and stored electronically.  In other words, you submit your personal information at your own risk.

Personal information will be deleted or anonymized on a continuous basis when the purpose for which it was collected has ended. Personal data is saved for max 12 months after ended use - in case of website statistics, the information is saved for 50 months with the purpose of being able to compare with previous years.

The rapid development of the internet means that changes in our handling of personal information may become necessary.  We therefore reserve the right to update and change current guidelines for handling personal information.  If we do so, we will of course change the date of 'last updated' at the bottom of the page.

Your rights and acceptance
You agree to the above guidelines when you visit our website.

As a visitor and applicant you may retract your consent at any time, get information about the data we have on you, and ask us to correct or delete data. You do this by contacting our IT manager Pierre Damgaard Rømer by phone 55 75 35 52 or by mail at pdr@herlufsholm.dk.

More information regarding personal data can be found at the Danish Data Protection Agency.

Last updated on May 17, 2018


Persondata information