Arkiv

 

 

Registratur for Herlovianersamfundets arkiv og oversigt 
   
  30.april 2006  af Peter Resen Steenstrup ('53)
   
  Den katalogiserede del af arkivet befinder sig på fire fritstående reoler hver med fem hylder, som hver er opdelt i tre sektioner. Reolerne har en forside og en bagside.Nedenfor er hver gruppe tildelt et såkaldt "sigende" nummer for startplacering  af gruppens materiale.
  1.ciffer angiver reolnummeret startende med nr.1 for første reol nærmest døren.
  2. ciffer angiver side; 1 for forside (forside lig side, som vender mod indgangsdør), 2 for bagside. 
  3. ciffer angiver hyldenummer med øverste hylde som nr.1. 
  4. ciffer angiver sektionsnummer startende med nr. 1 nærmest vinduesvæg.
  Placering 2231 er altså: 2.reol, bagsiden, 3. hylde fra oven, første sektion.
  Nederste reolhylde er anvendt som magasin for dubletter af materiale placeret ovenover. Toppene af reolerne er også en slags lagerplads.
   
  Gruppering - Overskrifter
   
  Arkivets materiale er opdelt i 42 grupper som vist nedenfor. Indenfor den enkelte gruppe  er registreret i kronologisk orden. Der er kun angivet en placering for den enkelte gruppe; ikke for det enkelte bog/dokument.
   
  Gruppering med placeringsnummer:
   
  Herlovianersamfundets historie og virke herunder Samfundets jubilæumsskrifter 1121
   
  Love for Herlovianersamfundet 1122
   
  Herlovianersamfundets bestyrelses- og generalforsamlingsprotokoler 1122
   
  Herlovianersamfundets korrespondance herunder ansøgninger samt hvervekampagne i 1997  1122
   
  Herlovianersamfundets regnskaber 1132
   
  Herlovianersamfundets legater herunder regnskaber og legatfundatser 1223
   
  Herlufsholm-Fonden herunder indsamlingen til Birgitte Gøye Gården 1221
   
  Herlovianersamfundets medlemskartotek 1232
   
  Bøger og hefter om dimitterede fra Herlufsholm samt efterretninger om herlovianere 1231
   
  Bøger og hefter om ikke-dimitterede fra Herlufsholm 1243
   
  Arkiver fra afgåede bestyrelsesmedlemmer i Samfundet og Herlufsholm-Fonden
   
  Arkiver fra afgåede redaktører af Herlovianeren 2123
   
  Herlufsholms udvikling og historie herunder Skovklosteret og jubilæumsskrifter 2131
   
  Biografier om Herluf Trolle og Birgitte Gøye herunder breve mellem Herluf Trolle og Birgitte Gøye 2141
   
  Lilløhus (Herluf Trolles fødegård) 2142
   
  Erindringer og biografier af og om gl. Herlovianere 2143
   
  Bøger og afhandlinger herunder småtryk og avisudklip vedr. stiftelsen, skolen, hørere og gl. Herlovianere 2222
   
  Studenter-jubilæer 3121
   
  Herlufsholms forstandere 3121
   
  Herlufsholms rektorer 3121
   
  Herlufsholms hørere, præster og skolelæger 3121
   
  Samlingen af Oldsager 3121
   
  Herlufsholms natur, omegn og topografi  3122
   
  Herlufsholms bogsamling 3122
   
  Skolens fester 3122
   
  Skolelove 3122
   
  Tirsdagsfrokoster samt golf- og fik-fakturneringer 3122
   
  Sønderjysk Forening på Herlufsholm 3122
   
  Modstandsbevægelsen og Hjemmeværnsforeningen på Herlufsholm samt Korpset 3122
   
  Vise- og sangbøger, kantater, noder samt mindeblade for herlovianere 3113
   
  Herlovianerordbøger 3113
   
  Årsskrifter & Kontakt 3132
   
  Herlovianeren 3141
   
  Diplen 3142
   
  Diverse skoleblade herunder Forum 3142
   
  Personalia i Herlovianeren, samlinger af kildemateriale (se Arkiver fra afgåede redaktører af Herlovianeren) 
   
  Soransk Samfund herunder Soranerbladet 3222
   
  Stenhus Kostskole herunder Prosit 3222
   
  Haslev Kostskole herunder Haslevianeren 3222
   
  Birkerød Kostskole herunder Birkebladet 3222
   
  Videoer & DVD'er 3232
   
  Noder 3232
   
  Diverse bøger og publikationer 3232
   
  Herlovianersamfundets historie og virke herunder jubilæumsskrifter
   
1850-1870 Beretning om Herlovianer-Samfundets Virksomhed
   
1851-1880 Herlovianer-Samfundets regnskaber 1851-56 & beretninger 1857-80 (1869 & 1876 mangler)
   
1850-1881 Beretning om Herlovianer-Samfundets Virksomhed
   
  Herlovianer-Samfundets Pinsetur til Herlufsholm
   
1882-1899 Beretning om Herlovianer-Samfundets Virksomhed
   
1900 I Anledning af Herlovianer-Samfundets 50-Aars Jubilæum
   
1900-1909 Beretning om Herlovianer-Samfundets Virksomhed
   
1910 Beretning om Herlovianer-Samfundets Virksomhed i Aaret 1909
   
 1900-1911 Beretning om Herlovianer-Samfundets Virksomhed
   
 1900-1921 Do
   
  Do
   
  Do
   
  Do
   
1950 Herlovianersamfundets økonomiske Forhold 1850-1949 samt tillæg til Jubilæumsbogen 1946-50 ved Viggo Loft.
   
1950 Herlovianersamfundets Historie 1939-1950 ved Viggo Loft, I&II
   
1950 Herlovianersamfundet gennem 100 Aar 1850-1950
   
1950 POST FESTUM. Supplement til JUBILÆUMSBOGEN ved Viggo Loft
   
2003 Herlovianersamfundet i 150 år 1850-2000
   
  Love for Herlovianersamfundet
   
1854-1959 Love for Herlovianersamfundet
   
  Herlovianersamfundets bestyrelses- og generalforsamlingsprotokoler
   
1851-1863 Herlovianersamfundets Copibog
   
1851-1890 Diverse papirer vedr. bestyrelsesmøder og generalforsamlinger
   
1851-1912 Bestyrelses- og generalforsamlingsprotokoler
   
1923-1935 Generalforsamlingsprotokol 
   
1850-1950 Herlovianersamfundets Embedsmænd 1850-1950
   
 1913-1958 Bestyrelsesprotokol
   
1959-1969 Do.
   
1969-1981 Do. (Protokol IV & V)
   
1981-1991 Do. (Protokol V)
   
   
  Herlovianersamfundets korrespondance herunder ansøgninger
   
1851-1966 Ansøgninger, korrespondance m.v.
   
1924-1929 Do.
   
 1930-1933 Do.
   
  Do.
   
  Do.
   
  Do.
   
  Do.
   
 1941-1942 Do.
   
  Do.
   
  Do.
   
  Do.
   
  Do.
   
  Do.
   
  Do.
   
 1950-1951 Do.
   
 1950-1952 Do.
   
 1953-1955 Do.
   
  Do.
   
 1983-1991 Do.
   
  Herlovianersamfundets regnskaber
   
 1851-1866 Regnskaber
   
  Do.
   
 1930-1935 Do.
   
 1936-1939 Do.
   
 1940-1941 Do.
   
  Do.
   
 1945-1947 Do.
   
 1948-1950 Do.
   
 1940-1951 Kassebog
   
 1951-1952 Regnskaber
   
 1953-1954 Do.
   
 1969+1970 Regnskabsbilag
   
  Kassebilag
   
  Regnskabsbilag
   
  Do.
   
  Regnskaber
   
  Regnskabsbilag
   
  Kassebilag
   
 1974+1975 Depotbogsudskrifter
   
 1969-1976 Regnskabsmateriale
   
  Kassebilag
   
  mangler
   
  Kassebilag
   
  Do.
   
 1974-1980 Regnskaber i kopi. Årsregnskab, legatregnskab og restancelister
   
  Kassebilag
   
 1978-1981 Årsregnskab / legatregnskaber.
   
1982 Kassebilag
   
1985 Bogføringsjournal og kontokort
   
1985 MULTIDATA indtil 1985
   
1985 Årsregnskaber. Originale 1985
   
1986 MULTIDATA
   
1987 Bogføringsbilag
   
 1983-1987+1988 Kassebilag. Jan Triers arkiv
   
 1987+1988 HS og gl. kontoplan + kontokort
   
1989 Bilag
   
  Herlovianersamfundets legater herunder legatfundatser
   
1851 Fortegnelse over Deltagere i Herlovianer Understøttelsessamfundet. Begyndt i Januar 1851.
   
  Leths Stiftelse. 
   
 1929-1950 Overlærer Albert Leths Stiftelse
   
 1873-1951 Legatfundatser
   
 1968-1972 Herbert Rouenville og hustrus legat
   
 1981+1982 Fabrikant Knud Lindberg og hustrus legat
   
 1981+1982 Lindberg-Legatet
   
 1981+1982 Lindberg-Legatet.  Diverse sager.
   
 1981-1983 Lindberg-Legatet. Regnskaber 1981, 1982 og 1983
   
1983 Lindberg-Legatet. Boopgørelse
   
 1984+1985 Lindberg-Legatet. Regnskaber
   
1986 Legatregnskaber
   
1987 Legatregnskaber
   
1988 Legatregnskaber m.v.
   
 1987-1989 Legatregnskaber
   
 1990+1991 Legatregnskaber
   
 1987-1992 Diverse legater
   
   
  Herlufsholm-Fonden
   
 1963-1983 Regnskaber (Klaus Aarup)
   
 1979-1983 Herlufsholm-Fonden (Jan Trier)
   
 1981-1983 Regnskab & bilag –81/82, 9 mdr. 1982, -1983
   
 1983+1984 Regnskabsbilag
   
 1981--1984 Donatorer til Birgitte Gøye Gården
   
 1983-1985 Regnskaber 1983-85 og diverse 1982-84
   
 1983-1985 Indsamlingskomiteen. Donatorer. Opfølgning.
   
  Birgitte Gøye Gården 1982-85. Regnskab 1985
   
1986 Gule kopier
   
 1983-1986 Indsamlingskomiteen
   
 1986+1987 Regnskabsbilag
   
   
  Herlovianersamfundets medlemskartotek
 1900-1933 Medlemsfortegnelse
   
1926 Herlovianersamfundets medlemsprotokol 1926.
   
 1937-1950 Medlemsprotokol
   
 1951-1965 Medlemskartotek
   
1984 Medlemsliste
   
   
  Bøger og hefter om dimitterede fra Herlufsholm                  
   
1853 Nogle Personal-Efterretninger om de Disciple, som ere dimitterede fra Herlufsholm Skole begyndende med Aaret 1794 til 1852. Samlet af P.E. Rosenørn
   
1858 Efterretning om HERLOVIANERE fra 1819-1853 ved T.A. Becker og P.E. Rosenørn
   
1864 Rektorer, hørere og dimittender 1757-1864 (håndskreven protokol).
   
1875 Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm fra Skolens Stiftelse 1565 til1875. Samlede af Albert Leth og F.L.Wad
   
1875 Register til Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm 1565 til 1875
   
1882 Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm. Fortsættelse af Gustav Ludvig Wad
   
1884 Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm.(Fortsættelse)
   
1885 Do.
   
1886 Do.
   
1887 Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm. (Slutning)
   
 1882-1887 Meddelelser om dimitterede fra Herlufsholm. Andet bind. Tilføjelser og Fortsættelse indtil 1886 af Gustav Ludvig Wad
   
1907 Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm. Tredje bind. Fortsættelse af Albert Leths og G.L. Wads Værk.1.Hefte. 1887-1905. Af S. Hennings
   
1908 Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm. Tredje bind. Fortsættelse af Albert Leths og G.L. Wads Værk. 2.hefte. 1820-1866. Af S. Hennings
   
1909 Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm. Tredje bind. Fortsættelse af Albert Leths og G.L. Wads Værk.3.hefte.1867-1886. Tillige med register til 2. og 3.hefte. Af S. Hennings
   
1935 Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm.1906-35. Af Robert Fraser.
  Samt en oversigt over Herlovianersamfundets Embedsmænd og Virksomhed1850-1935. Af Viggo Loft
   
1936 Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm. Fjerde bind.2.hefte. Supplerende meddelelser om de Dimitterede 1845-1905. Af Robert Fraser
   
  Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm. Femte bind. Af Viggo Loft.
   
1956 Viggo Lofts koncepter til Meddelelser om Dimitterede fra Herlufsholm. Femte bind. A-C, D-HJ, HO-L, M-R, S-Ø og tillæg (5 arkivæsker)
   
1956 Korrespondance m.m. vedr. udgivelse af Viggo Lofts ”Meddelelser om dimitterede fra Herlufsholm.5.bd.”
   
1996 Meddelelser om dimitterede fra Herlufsholm. Sjette bind.1893-1993. Af  N.E.A.Møller.
   
   
  Bøger og hefter om ikke-dimitterede fra Herlufsholm
   
1903 Meddelelser om Herlovianere, der ikke er dimitterede fra Herlufsholm. Tidsrummet fra året 1849. Samlede og udgivne af  S. Hennings og Otto Jensen. 1.hefte.1849-1860
   
1904 Meddelelser om Herlovianere, der ikke er dimitterede fra Herlufsholm. Tidsrummet fra året 1849. Samlede og udgivne af S. Hennings og Otto Jensen. 2.hefte.1860-1870
   
1905 Meddelelser om Herlovianere, der ikke er dimitterede fra Herlufsholm. Tidsrummet fra året 1849. Samlede og udgivne af S. Hennings og Otto Jensen. 3.hefte.1870-1880.
   
1906 Meddelelser om Herlovianere, der ikke er dimitterede fra Herlufsholm. Tidsrummet fra året 1849. Samlede og udgivne af S. Hennings og Otto Jensen. 4.hefte.1880-1890
   
1906 Meddelelser om Herlovianere, der ikke er dimitterede fra Herlufsholm. Tidsrummet fra året 1849. Samlede og udgivne af S. Hennings og Otto Jensen. 5.hefte. 1890-1900
   
 1903-1906 Meddelelser om Herlovianere, der ikke er dimitterede fra Herlufsholm.1849-1900. Samlede og udgivne af S. Hennings og Otto Jensen
   
1942 Meddelelser om Herlovianere 1814-1934 udgået af skolen uden studentereksamen. Af P. Gøtzsche
   
   
  Arkiver fra afgåede bestyrelsesmedlemmer i Herlovianersamfundet og         Herlufsholm-Fonden
   
1957 Viggo Lofts arkiv –1957
   
1962 Erik Dreyers arkiv 1952-62 (to arkivæsker)
   
 1962-1964 Flemming Tolstrups bestyrelsesarkiv 1962-64 (to æsker)
   
 1964-1966 O.I. Kaarsbergs arkiv vedr. Herlufsholm-Fonden
   
 1962-1968 Herlufsholm-Fonden. Kaarsbergs arkiv.
   
 1957-1969 Div. korrespondance ca. 1957-69, især ang. Herlufsholm-Fondens oprettelse og første virke. O.I. Kaarsberb / Klaus Aarup.
   
 1965-1972 Flemming Tolstrups arkiv 1965-72 
   
1973 Leif Bergs arkiv 1962-73
   
 1969-1974 Jan Triers arkiv. Korrespondance.
   
 1976-1978 Jan Triers arkiv. Korrespondance
   
1981 Sven Tito Achens arkiv ultimo 1981
1984 Knud Gottliebs arkiv –1984
   
 1968-1974 Kaj Dorph-Petersens arkiv
   
 1982-1983 Kaj Dorph-Petersens arkiv – Birgitte Gøye Gården
   
 1982+1983 Kaj Dorph-Petersens arkiv
   
 1984+1985 Do.
   
 1960-1974 Klaus Aarups arkiv. Herlovianersamfundet
   
 1970-1980 Do.
   
 1960-1980 Klaus Aarups arkiv. Herlufsholm-Fonden
   
 1973-1982 Klaus Aarups arkiv – primært vedr. Herlufsholm-Fonden
   
 1980-1983 Klaus Aarups arkiv. Herlufsholm-Fonden
   
1983 Do.
   
 1980-1984 Klaus Aarups arkiv.Herlovianersamfundet.
   
 1982-1984 Klaus Aarups arkiv. Donatorer til Birgitte Gøye Gården
   
1984 Klaus Aarups arkiv. Herlufsholm-Fonden
   
 1982-1986 Do.
   
1991 Thomas Jemiin's arkiv. Herlovianersamfundet
   
 1989-1992 George Yelken's arkiv. Herlovianersamfundet.
   
 1988-1992 Thomas Jermiin's arkiv. Herlovianersamfundet. Mødereferater og korrespondance.
   
 1991+1992 Thomas Jermiin's arkiv.
   
 1988-1992 Thomas Jermiin's arkiv.
   
 1992-1993 Thomas Jermiin's arkiv. Bernt Johan Collet cf. Gert Olsen.
   
 1992-1993 Thomas Jermiin's arkiv. Vedr. Collet / Gert Olsen. Korrespondance og avisudklip.
   
 1992-1995 Thomas Jermiin's arkiv vedr. fester.
   
 19??-200? Thomas Jermiin's arkiv. Fotos fra fester
   
 19??-200? Do.
   
 1994-1995 Thomas Jermiin's arkiv. Herlufsholm-Fonden
   
 1992-1998 Thomas Jermiin's arkiv
   
   
  Arkiver fra afgåede redaktører af Herlovianeren
   
 1988-1989 N.E.A. Møllers arkiv
   
 1998-2001 Herlovianeren, personalia. Manuskripter, udklip og blade. 26.08.98 - 02.05.01. Lennart Konow's arkiv.
   
 2001-2002 Do. 06.09.01 - 30.09.02.
   
 2002-2003 Do. 26.10.02 - 01.05.03.
   
 2003-2004 Do. 26.08. - 03.05.04.
   
 2004-2005 Do.30.08.04 - 27.01.05
   
   
  Herlufsholms udvikling og historie
   
1814 De to Holme (Herlufsholm & Hillerødholm). En Skolehistorie. Af  Professsor J. Møller. Det skandinaviske Litteraturselskabs Skrifter. 1814 Tiende Aargang.
   
1816 Indbydelsesskrift til Trehundredsaarsfesten på Herlufsholm 1816. Af H. B. Melchior (Herluf Trolles 300 års fødselsdag)
   
1817 Forhandlinger ved jubelfesten paa Herlufsholm den 23de Maji 1816. Udgivne af Professorerne A.W. Brorfon og C.F. Horneman
   
1822 Historisk Efterretning om den frie adelige Skole Herlufsholm af H.B. Melchior
   
1845 Oehlenschlägers Digterværker. Syvende Bind. Gienfærdet paa Herlufsholm. Robinson i England.
   
1851 Et motiveret forslag til reform af Herlufsholm Stiftelse. Af Albert Leth. Adjunct ved Herlufshoms Skole.
   
1860 Festen paa Herlufsholm den 17ende September 1859. Af Johan Ludvig Bernth.
   
1865 Historiske Efterretninger om Herlufsholm Stiftelse af H.B. Melchior. Paany udgivne, fra 1788 omarbeidede og forfattet af Albert Leth
   
1865 Indbydelsesskrift til Trehundredaarsfesten paa Herlufsholm den 23de Mai 1865. Indeholdende en udsigt over Skolens Historie fra dens Stiftelse indtil vore Dage. Af Rector, Prof. Chr. Listov
   
1881 Kort Udsigt over Herlufsholm Stiftelses Udvikling i Tidsrummet 1856-1881. Af C. Hall
   
1886 Tilbageblik over Processerne om Herlufsholm 1573-75. Af Overretssagfører Kjer i Aarhus.
   
1891 Erik Lams Gavebrev af 1140 til Næstved Kloster. Et bidrag til arvestykkets historie af G.L. Grove, assistent i Rigsarkivet.
   
1912 Bemærkninger om Herlufsholms Udvikling i Tiden1887-1912
   
1915 Herlufsholm 1865-1915 af A. K. Hasselager. Fortsættelse af H. B. Melchoirs og Albert Leths Historiske Efterretninger om Herlufsholm Stiftelse
   
1915 Næstved St. Peters Kloster. Herlufsholm Kirke. To afhandlinger udgivne af Herlufsholm Stiftelse i Anledning af 350 Aars Dagen for dens Oprettelse 1565 – 23. Maj – 1915. Af Carl Neergaard
   
1928 Traditionernes Herlufsholm. Glansperioden omkring 1855. Mindeblade samlet af  Frederik Reinau.('94),
   
1931 Herlufsholms Historie 1872-1892. Ved Johannes Forchhammer
   
1934 Næstved St. Peders Kloster (Skovkloster) 1135-1536. Ved Anders R. Idum
   
1935 Aarsskrift for Herlufsholm 1935.Indhold: Oversigt over Skovklosterets og Herlufsholms udvikling af Lektor H.J. Helms. Aarsberetning for Skoleaaret 1934-35 ved Rektor O. Friis-Hansen
   
1935 Skovkloster. Herlufsholm. 1135-1935.
  Oversigt over Skovklosters og Herlufsholms Historie af Lektor H. J. Helms (’80).
  Herlufsholm, som vi mindes vor Skole af Frantz W. Wendt og Poul Chr. Florian-Larsen (’23).
  Vi, der er Diple i dag. Af Arne Grum –Schwensen (VII’35).
  Hører paa Herlufsholm af Lektor Svend Juel-Møller.
   
1935 Skovkloster – Herlufsholm. 1135 – 29. November – 1935. 
  En Oversigt over Klosterets og Skolens Historie. Af  H. J. Helms.
   
1935 Fører gennem Herlufsholm. Af lektor H. J. Helms.
   
1937 Udvalg af Kilder til Skovklosters Historie ved Lektor H. J. Helms.
   
1938 Ved Indvielsen og Overrækkelsen af Trollefanen til Herlufsholm på Fugleskydningsdagen 27. august 1938.
   
1940 Forarbejder til ”Skovkloster”. I, II og III (tre arkivæsker). Af H.J. Helms
   
1940 Manuskript til  Helms ”Skovkloster”.
   
1940 Næstved St. Peders Kloster (Skovkloster). Af H.J. Helms.
   
1940 Fællig og hovedlod. Studier over formueforholdet mellem ægtefæller i tiden før Christian V's  Danske Lov. Herunder processerne om Herlufsholm, p. 249 og p. 271-273. Af Stig Iuul.
   
1955 Småbidrag til Herlufsholms historie. Ved Bjørn Kornerup.
   
1955 Biskop Peder Herslebs Visitats på Herlufsholm 1745. Særtryk af Kulturminder.
   
1965 Herlufsholm i 400 Aar – en række billeder. Af Helge Finsen og Sven Tito Achen.
   
1965 Det ældste Herlufsholm.1560-1788. Af Flemming Tolstrup.
   
1965 Udklip fra 400 års jubilæet 23. maj 1965.
   
1985 Fra gods til skole. Herlufsholm 1788-1887. Af Flemming Tolstrup.
   
1985 Skovkloster 850 Herlufsholm. Herlufsholm Kontakt, særnummer november 1985 i anledning af Skovkloster og Herlufsholm Kirkes 850-årsdag.
   
1988 I smult vande. Herlufsholm 1887-1936. Af Flemming Tolstrup.
   
1990 1565 Herlufsholm 1990 (primært fotos af skolen og dens omgivelser). Udgivet af Herlufsholm Stiftelse
   
1993 Ny dansk kunsthistorie. 2. Kongens Kunst. Af Birgitte Bøggild Johansen & Hugo Johansen. Omtale af Herluf Trolle: p.42, 47, 61, 78, 79; af Birgitte Gøye: p.42, 47, 78, 79, 82, 84, 85; af Herlufsholm: p.61, 68; af Herlufsholm Kirke: p.50, 78, 79, 80, 81, 85, 211.
2003 Herlufsholm - skolen i det 21. århundrede. Udgivet af skolen i forbindelse med udvidelsesplaner.
   
2004 Et helt liv - Herlufsholm Kostskole. Af Suste Bonnén (moder til dipel).
   
   
  Biografier om Herluf Trolle og Birgitte Gøye samt brevvekslinger imellem disse
   
1780 Danmrks Riges Raad og øverste Admiral Herluf Trolles Levnet og Bedrifter. Forfattet af Ludvig Boesen.
   
1865 Folkekalender for Danmark 1865 (indeholder afsnit ”Herluf Trolle” af Chr. Listov).
   
1865 Herluf Trolle og Birgitte Gøie. En biographie ved 300 Aarsfesten paa Herlufsholm den 23de Mai 1865. Ved T. A. Becker
   
1873 De Slægter som have besiddet Bregentved fra det 14de Aarhundrede. Gamle Eiere af Bregentved. Af Chr. H. Brasch. 
  (Indeholder afsnit om Gøye’erne, som har ejet Bregentved, og  afsnit om arvestriden vedr. Herlufsholm Stiftelse).
   
1893 Breve til og fra Herluf Trolle og Birgitte Gjøe.Ved Gustav Ludvig Wad. Første Del.
   
1893 Breve til og fra Herluf Trolle og Birgitte Gjøe. Ved Gustav Ludvig Wad. Anden del.
   
1896 Danmarks Adels Aarbog (s.140-160 om slægten Gøye).
   
1897 Minder om Herluf  Trolle  og Birgitte Gjøe væsentlig i Herlufsholm Kirke. På Herlufsholms Stiftelses foranstaltning. Samlede og beskrevne af Dr. Henry Petersen.
   
1908 Danske Mænd. Skrifter for Ungdommen. IV. Herluf Trolle. Ved P. Lauritsen.
   
1910 Herluf Trolle og Birgitte Gjøe. Deres Liv, deres Gerning. Historisk Skildring. Af Axel Liljefalk
   
1936 Herr Herluf Trolles og Fru Birgitte Gøyes Ankomst til Skovkloster Anno 1560.
   
1940 Survey af North Greenland by Lauge Koch. Plates 1-21. Indeholder bl.a. kort over Herluf Trolle Land.
   
1943 Gravmæler fra den Gøye'ske familiekreds. Af H. Berner Schilden Holsten. 
   
1959 HERLUF TROLLE Kongens Admiral og Herlufsholm Skoles stifter. Af E.Briand de Crevecoeur.
   
1974 Birgitte Gøyes Enkestand. 1. del. Af  Holger Rasmussen.
   
1974 Birgitte Gøyes Enkestand. 2. del. Inventarium. Ved Holger Rasmussen
   
   
  Lilløhus – Herluf Trolles fødegård
   
1938 Forslag til Udgravning og konservering af Herluf Trolles 
  Fødested Lilløhus. Af Knud Gottlieb.
   
1938 Lilløhus Indsamlingen.
   
1942 Lillöbössan. Et bidrag til handeldvapnens äldre  historia. Av Thorsten Andersson.
   
1948 Boken om Lillöhus. Af Thorsten Andersson, Martin Olsson, Erik Lundberg, Bertil Berthelson, K.O. Hammarlund, K. Gottlieb, Ernst Moltke og Christer Olofson.
   
 1937-1949 Avisudklip vedr. Lilløhus
   
   
  Erindringer og biografier om og af gl. herlovianere
   
 1850-1856 Mindeblade for Herlovianere trykte som Manuskript for Herlovianere.
   
1860 Knud Lyne Rahbek ('1775)  og  Hans Samtid. Mindeblade i Anledning af Hundredaarsdagen efter Rahbeks Fødselsdag. Udgivne af P. Chr. Zahle (måske '1844). Se bl.a. p. 329-32 Herlovianerne eller den Kreds, fra hvilken Rahbek udgik
   
1876 Brev fra Joh. Vogelius (dipel 1876-77) til forældrene om hans daglige dont på skolen.
   
1900 Morten Jacques Fortælling Af Viggo V. Holm ('74)
   
1902 Jørgen Fang. Af Knud V.Rosenstand ('86).
   
1906 Fra mit Studenter- og Teaterliv. Erindringer af Otto Zinck (Herlufsholm omtales s. 29-42).
   
1911 Tiden der svandt. Barndoms- og og Ungdomsminder fra Herlufsholm og København Af f. Bauditz, ’65.
   
1918 Grønt og Graat. Af  Aage Heinberg (VI '12).
   
1921 Memoirer. Person- og Tidsbilleder af Hans Kaarsberg,’73.
   
1926 Gymnasiebogen. I halvtredsaaret for Museumsbygningens Opførelse. Ved Robert Fraser.’88, redaktør af Herlovianeren 
  (indeholder primært fotos af forstander, Heis, hørere og dimittendholdene fra 1877-1926 etc.). 
   
1927 Tre Aar paa Herlufsholm. Barndoms- og Ungdomserindringer. Af Palle Rosenkrantz (V '1884).
   
1927 Fr. G. Knudtzon (’62) Ungdomsdage. Udgivet af Julius Clausen
1928 Traditionernes Herlufsholm. Glansperioden omkring 1885. Mindeblade samlede af Frederik Reinau (’94).
   
1929 Erindringer. Dr. Alexander Thorsøe (dipel 1853-59).
  Udgivet af hans Hustru
   
1936 Mine erindringer. Af F. Hegermann-Lindencrone (VI '1855)
1936 Fra Limfjorden til Borobudur. Af Johan Wøller ('1896)
   
1936 Etatsråd, Apoteker Olaf Finsen's (III '75) Livserindringer
   
1938 Rejsen til Insulinde. Af Johan Wøller ('1896).
   
1943 Mit Livs egne Hændelser. Mennesker. Første Del 1870-1902. Af Frantz v. Jessen (dipel 1880-84).
   
1947 Et jævnt og virksomt Liv paa Jord. Optegnelser af Aage Grum-Schwensen (’92).
   
1947 EN DANSK SOLDAT Major Anders Lassen, V.C., M.C.
   
   
1947 Ved Mindeafsløringen den 9. April 1947 i Herlufsholm Kirke. Forstanderens Tale ved Mindepladeafsløringen d. 9. April 1947.
   
1948 Fribytterne og Anders Lassen. Af John Lodwick.
   
1950 Anders Lassen. Sømand og soldat. Beretninger samlet af hans moder (Susanne Lassen, født Raben-Levetzau).
   
1977 Erindringer fra et barndomshjem på Vemmeltofte. Af H. Friis Jespersen (’14).
   
1985 Dipelår på Herlufsholm 1931-38. Af Palle Oluf de Bang ('38).
   
2001 Mig og Herluf. Af John Hjarsø ('52).
   
2004 Andet end blot skygger. En dansk-amerikaners refleksioner 1961-71. Af Erik L. Langkjær ('44).
   
   
  Bøger og afhandlinger herunder småtryk og udklip vedr. stiftelsen, skolen, hørere og gl. herlovianere
  (Første del katalogiseret efter afgangsår fra Herlufsholm, anden del alfabetisk og tredje del katalogiseret i kronologisk orden)
   
VI' 1959 Alex Thorsøe
   
1979 Georg Forchhammer
   
1979 Gabriel Tryde
   
VI ' 1984 Palle Rosenkrantz
   
1987 Fr. Orluf
   
1987 Martin Wahl
   
1988 Chr. Thomsen
   
1988 Thomas M. Thomsen
   
1993 Ejler Haugsted
   
1993 Hans Holten-Bechtolsheim
   
1995 Vald. Anthon
   
1998 P.M. Frandsen
   
1902 Poul Helms
   
1905 Ejler Holm
   
1913 Otto Moltke
   
1915 Helge Finsen
   
1921 Knud Jensenius
   
1921 Axel Rischel
   
1923 Adam Helms
   
IV ' 1924 Paul Neergaard
   
1926 Fr. Billeskov Jansen 
   
1927 Knud Paludan
   
A-B Indhold fra 1887-1947
   
B-C 1933-1949
   
D-E 1931-1945
   
F 1924-1955
   
F-G 1920-1950
   
H 1943-1954
   
H 1900-1960
   
I-J 1879-1959
   
K-L 1918-1961
   
M-N 1793-1960
   
O-R 1942-1948
   
R 1902-1939
   
R-S 1888-1962
   
T 1918-1961
   
U-V 1922-1952
   
V 1950-1961
X-Ø 1837-1857
   
1935 Udklip vedr.800-års jubilæet
   
1841-1942 Artikler m.m. om stiftelsen
   
1853-1947 Biografier, memoirer, taler m.m.
   
1943-1947 Avisudklip
   
1943-1947 Udklip
   
1834-1949 Avisudklip m.m. vedr. lærere og herlovianere. L-Å
   
1917-1950 Småtryk
   
1830-1954 Avisudklip m.m. vedr. lærere og herlovianere. A-L
   
1875-1955 Artikler m.m. om Skolen
   
1947-1961 Afhandlinger af herlovianere
   
1947-1961 Do.
   
1930-1961 Småtryk m.m. af Gamle Herlovianere
   
1965-1966 Personalia Herloviana fra Borelli Møller
   
1816-1966 Småtryk, diverse udklip m.m.
   
1963-1966 Personalia Herloviana fra lektor Borelli Møller
   
1845-1966 Løse tryksager vedr. Skolen
   
1967 Afhandlinger af herlovianere
   
1905-1967 Småtryk m.m. af Gamle Herlovianere
   
1901-1968 Avisudklip m.m. vedr. Skolen
   
1915-1968 Diverse (primært avisudklip)
   
1967-1968 Personalia Herloviana fra Lektor Borelli Møller
   
1969 Do.
   
1970-1972 Do.
   
1834-1949 Avisudklip m.m. vedr. lærere og herlovianere. L-Å.
   
1830-1954 Avisudklip m.m. vedr. lærere og herlovianere. A-L
   
1875-1955 Artikler om skolen
   
1936-1964 Småtryk m.m. af Gammel Herlovianere
   
1965-1966 Personalia Herloviana fra lektor Borrelli Møller
   
1816-1966 Småtryk, diverse udklip m.m.
   
1963-1966 Personalia Herloviana fra lektor Borrelli Møller
   
1905-1967 Småtryk m.m. af Gammel Herlovianere
   
1901-1968 Avisudklip m.m. vedr. skolen
   
1915-1968 Diverse (primært avisudklip)
   
1967-1968  Personalia Herloviana fra lektor Borrelli Møller
   
1969 Do.
   
1970-1972 Do.
   
   
  Studenter-jubilæer
   
1926 Studenterne fra 1896.Biografier og portrætter. Udgivet i anledning af femogtyve års jubilæet af undervisningsinspektør Povel Fønss.
   
1926 1876-1926. Gymnasiebogen. I halvtredsåret for Museumsbygningens opførelse
   
1946 Studenterne 1920. Ved 25 prs jubilæet. Udgivet af en jubilæumskomite hvor Herlufsholm var repræsentere t af daværende lrs.V.E. Brammer ('20), senere hrs.
   
1984 1959-1984 Blå Bog for Årgang '59
   
2004 Årgang '53's 50 års jubilæum i 2004
   
   
  Forstandere på Herlufsholm
   
1891 Ved Augusta Marie Hall født Brøndsted's ( gift med forstander C.C Hall 1865-87) jordefærd.
   
1896 Historieskriveren ARILD HVITFELDT, Danmarks Riges Kansler og Raad. Skoleherrre for Herlufsholm.
   
   
  Rektorer på Herlufsholm
   
1836 Til Minde om Herlufsholms forrige Rektor, Justitsraad og Professor Anders Winding Brorson.  En tale af Dr. Frederik Christian Sibbern.
   
1860 Johan Ludvig Bernths Minde (rektor på Herlufsholm 1755- 1804). Beretning om festen på Herlufsholm den 17. september1859.
   
1878 Meddelelser om Rektorer på Herlufsholm fra skolens stiftelse 1565 til 1878.
   
   
  Hørere, præster og læger på Herlufsholm
   
1884 Til minde om Albert Leth. Ved G.L. Wad, V. Munck, og A. Reinau.
   
Ca 1900 Helms arkiv
   
1901 Lægetilsynet ved Herlufsholm Skole, navnlig i ældre tid. Af  Dr. med. H. Adsersen  ('1875)..
   
1917 A. K. Hasselager 1845-1917 (hører og bibliotekar på Herlufsholm 1870-1912).  Af adjunkt P. Gøtzsche.
   
1922 Fængselspræsten. Pastor Vilhelm Muncks optegnelser (p.205-253: Præst på Herlufsholm 1875-1906).
   
   
  Samlingen af oldsager
   
1875 Samlingen af Oldsager paa Herlufsholm. Ved Vilhelm Boye
   
   
  Herlufsholms natur, omegn og topografi
   
1866 Indskrifter på gamle gravstene i Herlufsholm Kirke, forklarede af Chr. Listov
   
1901 Store Pil. Herlufsholm. Af I. Baagøe.
   
1929 Fra fuglelivet på Herlufsholm. Nogle iagttagelser i tiden 1923-1929. Af K.W.J. Thureholm
   
1935 Peder Hansen Resens ATLAS DANICUS II, F-J SYDSJÆLAND. I dansk oversættelse ved Chr. Berend. Udgivet af Gunnar Knudsen (om Herlufsholm p.33-79).
   
1935 Næstved før og nu 1135-1935. Mindealbum, Vor by i billeder udgivet i anledning af 800 års jubilæet. Ved E.L. Demuth.
   
Ca. 1944 Herlufsholm - åben eller lukket bebyggelse, historisk belyst. Af Helge Finsen.
   
1964 Langs Susåen. Tekst og tegninger af Knud Dahl
   
1890-1957 Diverse småskrifter, notater, fakturaer etc. vedr. PINETUM herunder Herlufsholm Pinetum 1890-1955 ved Fr. Paludan.
   
1965 Skitseforslag til løsning af Herlufsholm-problem. Hilsen til Herlufsholm 23.maj 1965 fra Helge Finsen.
   
1970 Restaurering af Herlufsholm Kirke 1968-70.
   
1990 Herlufsholm 1565-1990. En
  billedkavalkade. Herlufsholm Stiftelse, maj 1990. Fotos og tekst: N.E.A. Møller ('41). 
   
  Herlufsholms bogsamling
   
1871 Fortegnelse over Herlufsholms lærde Skoles Bogsamling. Første afdeling. Af Chr. Listov
   
Ca. 1880 Fortegnelse over Herlufsholms lærde Skoles Bogsamling. Første Afdelings andet Hefte. Af Chr. Listov.
   
1882 Katalog over Herlufsholms Skoles Bogsamling.
   
1891 Herlufsholms Skoles Manuskriftsamling. Af Rektor, Dr. phil. Joh. Forchhammer
   
1897 Tillæg til katalog over Herlufsholms Skoles Bogsamling. Udarbejdet af overlærer A. K. Hasselager.
   
1914 Herlufsholm Skoles Discipelbogsamling i Maj 1914.
   
1925 Danske Stifts- og Skolebiblioteker.(om Herlufsholm skolebibliotek p. 40-48). Af Lauritz Nielsen.
   
1934 Bibliographia Herloviana. Tilligemed en fortegnelse over portræter af Herluf Trolle og Birgitte Gøye efter P. B. C. Westergaard: Danske Portræter. Af Kj.Hasselbalch-Larsen ('12). Et af eksemplarerne indeholder en håndskreven ajourføring op til ca. 1962.
   
1979 Herlufsholm Stiftelses arkiv. Registratur. Landsarkivet for Sjælland m.m.
   
   
  Skolens fester
   
1915 Sang og billeder fra festen 1915
   
1818-1966 Skolens fester m.m. (arkivæske)
   
1954-1967 Do.
   
   
  Skolelove
   
1862 Love for Disciplene paa Herlufsholm
   
1821-1902 Love for disciplene (arkivæske)
   
Ca. 1930 Herlufsholms Skoleordinans af 30. marts 1567. Ved Bjørn Kornerup. Særtryk af Danske Magasin, 7. VI.
   
   
  Tirsdagsfrokoster samt golf- og fik-fakturneringer
   
2001 Frokostprotokol II  ( Nr.1 er afleveret på skolen 10. august 92 og  skulle ligge på rektor Gert Olsens kontor i boxen ved siden af fugleskydningsprotokollerne).
   
   
  Sønderjysk Forening
   
 1937-1958 Div. dokumenter vedr. Sønderjysk Forening på Herlufsholm (arkivæske).
   
   
  Modstandsbevægelsen og Hjemmeværnet på Herlufsholm samt Korpset
   
1945 Div. papirer tilhørende Modstandsbevægelsen på Herlufsholm.
   
 1945-1949 Div. papirer tilhørende Hjemmeværnet på Herlufsholm
   
  Vise- og sangbøger, kantater, noder samt mindeblade for herlovianere
   
1850 Mindeblade for herlovianere, trykt som manuskript for herlovianere (romancer, idyller, elegier, sange samt minde- og festdigte).
   
1850/1858 Som ovenstående, men med tillæg.
   
1850/1872 Som ovenstående, men med visebog for Herlovianersamfundet ved F. Bauditz, P.O. Bentzon og Chr. Zahle.
   
1856 Som ovenstående; men 2. samling.
   
1872 Mindeblade for herlovianere fortsat som visebog ved F. Bauditz, P.O. Bentzon og Chr. Zahle.
   
1872/1905 Som 1872, men med tillæg (1905) ved K.V. Rosenstand
   
1871-83 Sange, viser og kantater
   
1888 Kantate ved jubilæumsfesten på Herlufsholm 15. november 1888 af H. Hoff. Musik af C. Chr. Hoffman.
   
1816-1899 Div. sange, programmer m.m. (i arkivæske).
   
1905 Mindeblade for herlovianere, visebog for Herlovianersamfundet ved F. Bauditz, P.O. Bentzon og Chr. Zahle. 2den udgave med forklarende noter.
   
1930 Herlovianersamfundets ruskantate ved Rob. Fraser.
   
1935 Sangbog for Herlufsholm Skole (blå med tre Ib-skaller).
   
1939 Sangbog for Haslev Gymnasium, Herlufsholm Skole, Rungsted Statsskole, Sorø Akademis Skole og Stenhus Kostskole (blå med tre Ib-skaller).
   
1860-1953 Ruskantater og div. sange fra rusgilder (arkivæske).
   
1900-1955 Div. sange, programmer m.m. (arkivæske).
   
   
  Herlovianerordbøger
   
1922 Ordbog over skolesproget på Herlufsholm af Ebbe Neergård.
   
   
  Årsskrifter og Kontakt
   
1871 Indbydelsesskrift til de offentlige afgangs- og årsprøver i Herlufsholms lærde Skole i juli 1871.
   
1874-1883 Do. 1874-1883 (indbundet i eet bind).
   
1881-89 Do.1882-84 (indbundet i eet bind).
   
1890-1924 Do. 1890-1924 (løse / uindbundne).
   
1925-34 Do. 1925-34 (indbundet i eet bind).
   
1935-39 Årsskrifter 1935-39 (indbundet i eet bind).
   
1940-1975 Årsskrifter 1940-1975 (løse / uindbundne).
   
Aug.1975-sep.1979 Kontakt ordnet og indsat i ringbind
   
Jan.1980-jan. 1984 Do.
   
1985 Skovkloster 850 Herlufsholm. Særnummer af Kontakt i anledning af Skovkloster og Herlufsholms Kirkes 850-årsdag.
  (arkiveret i arkivæske Kontakt maj 1990 & maj/juni 2000 nedenfor).
   
Maj 1984-sep.1993 Kontakt ordnet og indsat i arkivæske
   
Maj 1990 & Kontakt ordnet og indsat i arkivæske
maj/juni 2000-  
   
 2001- Diple og hørere, ordnet og indsat i arkivæske
   
   
  Herlovianeren
   
1923-1927 Herlovianeren 1923-1927 (indbundet)
   
1923-1932 Herlovianeren I-X, 1923-32 (indbundet)
   
1933-1937 Herlovianeren XI-XIV, 1933-37 (indbundet)
   
1933-1937 Herlovianeren 1933-37 (indbundet)
   
1938-1942 Herlovianere 1938-42 (indbundet)
   
1943-1947 Herlovianeren 1943-47 (indbundet)
   
1940-1949 Herlovianeren 1940-49 (ordnet i ringbind)
   
1948-1952 Herlovianeren 1948-52 (indbundet)
   
1950-1959 Herlovianeren 1950-59 (ordnet i ringbind)
   
1958-1962 Herlovianeren 1958-62 (indbundet)
   
1963-1967 Herlovianeren 1963-67 (indbundet)
   
1960-1969 Herlovianeren 1960-69 (ordnet i ringbind)
   
1967-1972 Herlovianeren 1967-72 (indbundet)
   
1973-1979 Herlovianeren 1973-79 (indbundet)
   
1970-1979 Herlovianeren 1970-79 (ordnet i ringbind)
   
1980-1988 Herlovianeren 1980-88 (indbundet)
   
1980-1989 Herlovianeren 1980-89 (ordnet i ringbind)
   
1990-1999 Herlovianeren 1990-99; (ordnet i tidsskriftkassette)
   
2000- Herlovianeren 2000- (ordnet i tidsskriftkassette)
   
   
  Diplen
   
1909-1912 Diplen 1909-12 ukomplet (ordnet i tidsskriftkassette)
   
1934+1935 Diplen 1934 & 1935 (indbundet)
   
1936 Diplen 1936 (indbundet)
   
 1909-1964 Diplen 1909-1910, 1912-16. 1934-36, 1938-42, 1947-62 &1964 (ordnet i tidsskriftskassette)
   
1947-1964 Diplen 1947-64 excl. 1963 (ordnet i tidsskriftkassette)
   
   
  Diverse skoleblade herunder Forum, OBS!  etc. fra Herlufsholm
   
1970 Forum 1965-66 (organ for forældre, hørere og diple) samt OBS! Nr. 3&4 1970 (Herlufsholms Skoles Elevblad) og diverse andre skoleblade 1856-1967 ordnet i samme tidsskriftskassette.
   
   
  Soraner Samfundet herunder SORANERbladet
   
1916 Soransk Samfunds Sange. Tredie Samling.
   
1924 SORØ Klosteret, Skolen, Akademiet Gennem Tiderne. Skrevet af Gamle Soranere. Udgivet af Soransk Samfund. 1. bind - Tiden før 1737.
   
1931 Do. 2. bind - Tiden 1737-1912.
   
1945 Soranerbladet 1940-45
   
1942-1953 Aarsskrift for Sorø Akademis Skole 1942-47 & 1950-53.
   
1946-1955 Soranerbladet 1946-55.
   
1970 Soraner-Biografier 1901-1960.
   
1975 Do. 1747-1800.
   
1977 Do.1822-1900
   
1978 Do. 1584-1737.
   
1987 Supplement Soraner-Biografeir 1584-1900.
   
1996 Soraner-Biografier 1961-85
   
1984 Ludvig Holberg og Sorø Akademi / Ludvig Holberg i tekst og billeder. Af F.J. Billeskov Jansen.
   
1984+1985 & 2003- Soranerbladet 1984-85 & 2003-
   
   
  Stenhus Kostskole herunder Prosit
   
1956 Stenhus Kostskole 1906 -1956
   
1950 Prosit (skoleblad for Stenhus), 1942-50
   
1966 Do. 1951-66.
   
   
  Haslev Kostskole
   
1967 Hasleviana (medlemsblad for Haslevianersamfundet), 
  1940-1943 & 1950-1967.
   
   
  Birkerød Kostskole
   
1934 Pædagogen Johan Mantzius. Stifteren af den første private kostskole i Danmark.
   
1941 Min skole i billeder. Birkerød Statsskole. Skolens historie i tekst og billeder. Redaktion: O.B.J. Søkjær
   
1939-1963 Birkebladet
   
  Video'er, DVD'er &CD'er
   
Ca. 1995 Herlufsholm Skole - Dansk Kostskole. Udgivet af skolen; 
2000 Trollemorgen 2000. Udgivet af skolen. Produceret af TV2Øst. Video
   
2004 Herlufsholm 2004. Seks udsendelser i TV1. Video
   
2004 Do. DVD
  Herlufsholms Skoleordinans 1567. Småbidrag til Herlufsholms Historie. Ved Bjørn Kornerup. CD,

___