Vedtægter

Vedtægter for Herlovianersamfundet - download HER

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Herlovianersamfundet CVR 33434030. Herlovianersamfundet er hjemmehørende i den til enhver tid værende Formand for Herlovianersamfundets bopælskommune.

§ 2. Formål

Herlovianersamfundets formål er i uprioriteret rækkefølge:

a. At fungere som støtteforening for Herlufsholm Skole og herunder at samarbejde virtuelt gennem det af Herlovianersamfundet og Skolen skabte elektroniske netværk, pt. kaldet Herlovianer-nettet.

b. Gennem Herlovianersamfundets legater at yde støtte til den nedenfor i § 9 omhandlede personkreds og formål.

c. Gennem sociale netværk, herunder afholdelse af fester, at udvikle fællesskab mellem gammelherlovianere og medlemmer af Herlovianersamfundet (networking).

d. At udgive et medlemsblad og/eller nyhedsbreve med indlæg og artikler om henholdsvis Herlovianersamfundet og Herlufsholm Skole.

§ 3. Medlemmer

Som medlemmer kan optages enhver, der har været discipel på Herlufsholm Skole, uanset om vedkommende er dimitteret fra Skolen, samt endvidere enhver, der har og/eller har haft en varig tilknytning til Skolen, enten som ansat, eks. som hører og/eller som medlem af Skolens bestyrelse.

§ 4. Generalforsamling

Herlovianersamfundets højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Generalforsamlingen indkaldes via Herlovianeren og/eller på Herlovianersamfundets hjemmeside med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af regnskabet for det forudgående regnskabsår til godkendelse

4. Forslag til kontingent for det næstfølgende regnskabsår og forelæggelse af budget for det regnskabsår, hvori generalforsamlingen afholdes

5. Valg af formand, jfr. § 6 og af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

6. Valg af revisor, decisor og suppleanter

7. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed.

 

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinære generalforsamlinger, der indvarsles på den i § 4 nævnte måde, kan indkaldes af bestyrelsen eller på begæ- ring af 25 medlemmer.

§ 6. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af mindst 5, højst 7 medlemmer, hvoraf et juniormedlem vælges fra en af de 5 yngste studenterårgange. Formanden vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, og de andre medlemmer ligeledes for 2 år ad gangen, således at der hvert år afgår en halvdel af bestyrelsen. Afgående bestyrelsesmedlemmer kan genvælges.
Bestyrelsen kan tillige overfor generalforsamlingen indstille, at der vælges en kommitteret. Foruden bestyrelsen vælger generalforsamlingen en revisor samt en suppleant for denne. Med henblik på en forligsmæssig løsning af tvister i tilfælde af stor uenighed i bestyrelsen vælger generalforsamlingen en decisor samt en suppleant for denne. Hvis bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer forlanger det, skal afstemningen foregå skriftligt. 

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer inkl. formanden og i dennes forfald næstformanden er tilstede. Formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

§ 7. Økonomi

Kontingentet for det efterfølgende kalenderår fastsættes på den ordinære generalforsamling. I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling anføres bestyrelsens forslag til det efterfølgende års kontingent.
For de 8 yngste årgange er kontingentet halvdelen af det kontingent, der gælder for de øvrige medlemmer. Pensionister, hvorved forstås medlemmer, der er over 70 år, kan ansøge om at få reduceret kontingentet.
Har et medlem ikke betalt kontingent efter 2 skriftlige påkrav ud over selve kontingentopkrævningen, betragtes medlemmet som værende udtrådt. Bestyrelsen kan udnævne kontingentfrie æresmedlemmer. Der opkræves kontingent én gang årligt inden udgangen af januar. Et medlem kan fritages for at betale det årlige kontingent mod i stedet at betale et engangskontingent.
Dette beregnes ved at multiplicere det gældende årskontingent med 30 minus ⅓ af medlemmets alder. Et sådant engangskontingent tilbagebetales ikke ved eventuel udtræden og/eller ved Herlovianersamfundets opløsning. Herlovianersamfundets regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

§ 8. Tegning

Herlovianersamfundet tegnes af formanden sammen med enten næstformanden eller kassereren og i tilfælde af formandens forfald af næstformanden og kassereren.

§ 9. Understøttelsesvirksomhed

Herlovianersamfundet yder enten selv eller gennem Herlovianersamfundets legater støtte til:
1. Trængende studerende fra Herlufsholm Skole.
2. Gammelherlovianere samt efterladte ægtefæller og/eller børn efter afdøde Herlovianere, som er i trang.
3. Udgivelse af litterære og/eller videnskabelige værker af en herlovianer.
4. Andre formål der falder ind under Herlovianersamfundets virke

§ 10. Samfundets formue

Den del af Samfundets formue, der ikke indgår i den almindelige drift, skal være anbragt på en efter bestyrelsens skøn betryggende måde. Værdipapirer skal være deponeret i et anerkendt pengeinstitut og/eller kreditinstitut. Formue, renter og kapitalafkast skal af bestyrelsen anvendes med henblik på opfyldelse af Herlovianersamfundets formål.
Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp med henblik på Herlovianersamfundets administration.

§ 11. Vedtægtsændringer og opløsning

Vedtægtsændringer og spørgsmål om Herlovianersamfundets opløsning kan foretages, når mindst ⅛ af Herlovianersamfundets medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, er til stede, og mindst ⅔ af disse stemmer for forslaget. Skulle der på den pågældende generalforsamling ikke være et så stort antal til stede, men har dog ⅔ af de fremmødte stemt for forslaget, indkaldes snarest muligt til en ny generalforsamling med mindst 14 dages varsel, på hvilken generalforsamling ⅔ af de afgivne stemmer, uden hensyn til antallet af de mødende, skal stemme for forslaget, for at forslaget/forslagene er gyldigt vedtaget. For det tilfælde, at Herlovianersamfundet opløses, overføres Herlovianersamfundets eventuelle nettoformue efter bestyrelsens bestemmelse, enten til Skolen til brug for moderationer eller til Herlovianersamfundets legater.

 

Således vedtaget på Herlovianersamfundets generalforsamling den 10. marts 2015 og på den ekstraordinære generalforsamling den 16. april 2015.

 

Se også Herlovianersamfundets vedtægter Herlovianersamfundet HER